UTAZÁSI SZERZŐDÉS ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Mely létrejött az Túrabarátok Kft. székhely: 2016 Leányfalu, Pacsirta u. 8, Cégjegyzékszám: 13-09-191528 mint Utazásszervező és Túratárs között a Túrazárs által a www.turabaratok.hu weboldalon kereszül kitöltött adatlap elektronikus elküldésével, és az Utazásszervező elektronikus visszaigazolásával egy időben.  Túratás a jelentkezés elektronikus elküldésével kijelenti, hogy elfogadja az utazási szerződés és az általános szerződési feltételek tartalmát. 

1) A megrendelt szolgáltatás
Utazásszervező a túratárs által kiválasztott túrázás szerint meghatározható személyszállítási, és egyéb turisztikai szolgáltatásból álló túrázási szolgáltatásokat nyújt, amelynek fejében a Túratárs díjat fizetni köteles. A teljes részvételi díj egyrészt a túrázási csomag ellenértékéből, másrészt az abba nem foglalt, esetleg külön felszámításra került további költségekből és díjtételekből áll (pl. helyi adók, belépök).
Az utazási szerződésnek elválaszthatatlan részét képezik az általános részvételi feltételek, az egyes túrázásokhoz kapcsolódó tájékoztatások, dokumentációk, programleírás a www.turabaratok.hu honlapon, amelyek tartalma irányadó a túrázási csomag, a részvételi díj, jogok és kötelezettségek meghatározása esetén.

2) Részvételi díj befizetése
A jelentkezés a részvételi díj meghatározott százalékának befizetésével válik véglegessé, elektronikus fizetési terminálon keresztüli bankkártyás fizetéssel, vagy banki átutalással az utazásszervező által megadott bankszámlaszámra. Utazásszervezö a befizetésröl a regisztrációban megadott email címre a teljesítés, vagyis a túra lebonyolítása után elektronikus számlát küld.
Utazásszervező - legfeljebb a túrázás kezdő időpontját megelőző huszadik napig - kizárólag szálláshelyi, a szállítási és üzemanyag költségek emelkedése esetében jogosult a túratárs által fizetendö díjat megemelni. A díjemelés az Utazásszervezöre háruló többletfizetési kötelezettségnek az egy fő utasra esö hányada. A díjemelés
mértéke minden esetben arányos a költségek emelkedésével, indokát az Utazásszervező minden esetben írásban közli az Utassal az emeléssel egy idöben. 

Utazásszervezö fenntartja magának a jogot arra, hogy esetenként, üzletpolitikai szempontból kedvezményes (az Utazási Szerződésben megjelölt részvételi díjnál alacsonyabb összegű, vagy ugyanazon részvételi díjért emelt szintű, illetve többletszolgáltatásokat is magába foglaló) akciókat hirdessen meg. Ebben az esetben a Túratárs és az Utazásszervezö között korábban létrejött utazási szerzödés feltételei nem módosulnak. 

3) Lemondás/Visszalépés
A Túratárs az utazás megkezdése elött az Utazási szerzödéstöl bármikor elállhat, az info@turabaratok.hu e-mailcímre küldött írásbeli nyilatkozattal. Amennyiben az Utas elállására az utazás megkezdését megelözö 35. napot követöen kerül sor, a Túratárs díj 40%-át, a 10. napot követöen pedig a díj 100%-át köteles megfizetni. A lemondási díj a már részben vagy egészben megfizetett díj összegéböl jóváírható. Az Utazásszervezö legkésöbb az utazás megkezdése elött 20 nappal a szerzödéstöl írásban tett nyilatkozattal elállhat. Az utazási szerzödés jogszerű, de az utazást megelözöen történt megszűnését követöen az Utazásszervezö az utazás elött megmaradt helyeinek hasznosításával összefüggésben a korábbi Túratársaknak visszatérítés nem jár.

4) Hibás teljesítés/Panasz
Utazásszervezö felel az utazási szerzödés nem-teljesítéséböl vagy hibás teljesítéséböl eredö károkért, illetve a személyiségi jogok megsértésért, kivéve, ha az sem az ö, sem az általa igénybe vett közreműködö magatartására nem vezethetö vissza, így különösen,
· ha a túratárs magatartására vezethetök vissza,
· ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethetö vissza, aki az utazási szerzödésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az utazásszervezö ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta elöre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy
· vis maior esetén.


A Túratárs a szolgáltatással kapcsolatos kifogásait köteles a túravezetövel vagy ennek hiányában az ottani szolgáltatóval haladéktalanul közölni. A bejelentéséröl jegyzökönyvet kell készíteni, és ennek egy példányát a Túratárs részére átadni. A túravezetö köteles az Utazásszervezöt haladéktalanul tájékoztatni, és a szükséges intézkedéseket megtenni. Az Utazásszervezö az utazási szerzödés nem-teljesítéséböl vagy hibás teljesítéséböl eredö károkért való felelösségét, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjat a részvételi díj összegének kétszeresében korlátozza.

Az túra során a Túratárs által harmadik személynek okozott kárért a Túratárs közvetlenül felelös. A túrázás során a Túratárs csomagjának/felszerelésének örzéséröl és felügyeletéröl a Túratárs maga köteles gondoskodni, kivéve,
amennyiben továbbszállítás vagy megörzés érdekében az Utazásszervezö, vagy annak közreműködöje azt átvette.
Amennyiben a jelentkezök száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevöszámot nem éri el, és az Utazásszervezö az elállásáról a Túratársat legkésöbb a túrázás kezdö idöpontját megelözö 3 napon belül írásban tájékoztatta, úgy az Utazásszervezö nem köteles a Túratárs kárát megtéríteni, illetve sérelemdíjat fizetni.

5) Biztosítás
Tekintettel az Utazásszervezö által nyújtott speciális szolgáltatás jellegére (a túrázások esetleges veszélyes helyszínei, folyók, magas hegyek, szélsöséges kalandtúrára jellemzö körülmények) a Túratárs vállalja, hogy az túrázás idötartamára érvényes, az általa választott biztosító társasággal baleset, betegség- és poggyászbiztosítást köt. Biztosítás hiányában a Túratársat ért és okozott károk teljes egészében a Túratársat terhelik. Az Utazásszervezö tájékoztatja a Túratársat, hogy a részvételi díj nem foglalja magában a Biztosítás díját. 

6) Adatvédelem és adatkezelés
Az Utazási Szerzödés aláírásával a Túratárs hozzájárul ahhoz, hogy az Utazási Szerzödés teljesítése kapcsán az
Utazásszervezönek átadott személyes adatait az Utazásszervezö tárolja, kezelje. Utazásszervezö a tudomására jutott személyes adatok kezelése során a személyes adatok védelméröl és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelöen köteles eljárni. Az Utas tudomással bír arról, hogy a túrázás során az Utazásszervezö fénykép és mozgókép felvételeket készíthet, hozzájárul ahhoz, hogy a Túratársat ábrázoló fényképeket és mozgókép felvételeket a Honlapon közzétegye, valamint promóciós célokra használja. Jelen hozzájárulás nem vonatkozik a szeméremsértö, valamint az emberi méltóságot sértö felvételek közzétételére. A Túratárs hozzájárulhat ahhoz, hogy az Utazásszervezö részére túrázási ajánlatokat, valamint egyéb promóciós ajánlatokat küldhet a megadott elérhetöségekre.

7) Egyéb rendelkezések
Túratárs kötelezi magát, hogy a túrákon kizárólag akkor vesz részt, ha azt az általa ismert egészségi állapota lehetövé teszi, ill. nem szenved olyan betegségben, amely miatt a szolgáltatás valamely részének igénybe vétele számára a megszokottnál nagyobb kockázatot jelent. Túratárs az túrázáson kizárólag a saját felelösségére vesz részt, a szolgáltatások igénybe vételéröl a saját felelösségére dönt. Az utazásszervezöt és munkáltatóját kizárja olyan károk megtérítésének kötelezettségéböl, amelyek a Túratárstól általában elvárható figyelem és körültekintés elmulasztása, valamint az Utazásszervezö megbízottjának/túravezetönek utasításaitól történö eltérés miatt következtek be. 14 év alatti kiskorú a túrákon csak nagykorú, felnött kísérö
részvételével vehet részt.
Felek az utazási szerzödés teljesítése során kölcsönösen együttműködve, a másik Fél érdekeit szem elött tartva kötelesek eljárni. Az utazási szerzödésböl, vagy annak teljesítéséböl fakadó esetleges jogvitáikat elsösorban egyeztetéssel kötelesek rendezni. Az Utazásszervezö által szervezett valamennyi túrára az utazási szerzödés továbbá a Polgári Törvénykönyvröl szóló 2013. évi V. törvény, valamint az utazási szerzödésekröl szóló 281/2008. (XI.28.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak. 

8) Bankkártyás online fizetési rendszer

8.1. Tudomásul veszem, hogy a Túrabarátok Kft. (2016 Leányfalu Pacsirta u. 8) adatkezelő által a www.tura-baratok.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Személyes adatok amelyek rögzítésre kerültek a jelentkezés oldalon valamint a tranzakció összege.
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

8.2. A szolgáltató megrendelés során keletkezett és birtokába jutott adatokat tárolja, azaz a kártyabirokos vagy megrendelő nevét kizárólag a kártyabirtokos által engedélyezett tranzakció végrehajtása céljából használhatja fel. A szolgáltató a tranzakció során keletkezett egyéb más adatokkal nem rendelkezik.

8.3. A Vásárló hibájából eredően jelszavának harmadik személy által történő felhasználásból adódó károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Vásárló kijelenti, hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli. A Vásárló hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásból származó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. A hibás adatok megadása miatt keletkezett károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal, a bejelentett reklamációkat haladéktalanul kivizsgálja, és lehetőségeihez mérten kezeli.

8.4. Hibás összeg megadásából eredő problémák kezelése

Amennyiben a Vásárló az igénybe vett szolgáltatás árát meghaladó összeget kifizetését kezdeményezte, ebben az esetben ezt írásban (e-mailben: info@turabaratok.hu) a Szolgáltató felé kell jelezni. A levélnek tartalmaznia kell a túlfizetés összegét, idejét és a tranzakció számát. A Szolgáltató a túlfizetés tényét a bejelentést követő 15 napon belül kivizsgálja és amennyiben a követelést jogosnak ítéli, úgy kezdeményezi az túlfizetett összeg jóváírását. A vizsgálat eredményéről a Vásárlót (a tranzakcióban megadott e-mail címen) írásban tájékoztatja.

Amennyiben a Vásárló az igénybe vett szolgáltatás áránál kevesebb összeget kifizetését kezdeményezte, akkor a Szolgáltató írásban (a tranzakcióban megadott e-mail címen) értesíti a Vásárlót az észlelet különbözetről, és az összeg kiegyenlítésének módjairól. Amennyiben a követelt összeg kiegyenlítése 8 napon belül nem történik meg a Vásárló részéről, úgy az igényelt szolgáltatás teljesítésétől a Szolgáltató elállhat, a már befizetett összeget a bankköltségek levonása után 15 napon belül jóváírja.

8.5. A bankkártyás fizetési ellenérték Forint devizanem alapon teljesíti. Amennyiben Forinttól való eltérő devizanemben is feltüntetésre kerülnek az árak, a kártyabirtokos terhére forintban történik az elszámolás, az egyéb árak csak informatív jellegűek. 

Érvényes: 2019. január 1-től visszavonásig

Süti kezelés beállítása
Mi és partnereink az Ön engedélyét kérjük arra, hogy cookie-kat tároljunk eszközén személyre szabott hirdetések és tartalom nyújtásához, hirdetés- és tartalomméréshez valamint nézettségi adatok gyűjtéséhez.
Süti kezelés beállítása